Salgs- og leveringsbetingelser for Sjørup Group

1 ANVENDELSE

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer
af produkter og/eller serviceydelser (”Produktet”) fra Sjørup Group A/S (”Sjørup Group”) til enhver
kunde (”Køber”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Købers eventuelle afvigende accept, ordre, købsbetingelser eller tillæg, ændringer eller
indskrænkninger til Leveringsbetingelserne, finder kun anvendelse i det omfang Sjørup Group har givet
sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.


2 ORDREBEKRÆFTELSE/ACCEPT AF TILBUD

2.1 En ordre anses for Købers tilbud om at købe Produktet i henhold til Leveringsbetingelserne. Kun ordrer,
for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra Sjørup Group, er bindende for Sjørup
Group og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.


3 LEVERING OG RISIKOENS OVERGANG

3.1 Produktet leveres Ex Works Sjørup Group, Sjørup, Viborg, Danmark. Ved manglende oplysning fra Køber
om transportform, kan Sjørup Group afsende Produkterne til Køber på en af Sjørup Group valgt
transportform. Transporten sker på Købers regning og risiko.

4 FORSINKELSE

4.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er det af Sjørup Group afgivne leveringstidspunkt omtrentlig.
Eventuelle forsinkelser berettiger derfor ikke Køber til at hæve aftalen, medmindre forsinkelsen varer
længere end 30 dage.

4.2 Køber er kun berettiget til erstatning, hvis forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig
forsømmelse hos Sjørup Group. Køber kan ikke i øvrigt fremsætte krav, inklusiv erstatningskrav overfor
Sjørup Group, herunder heller ikke i tilfælde af ophævelse af aftalen.

5 PRISER

5.1 Alle priser er angivet i DKK eksklusive fragt, flergangsemballage, jf. punkt 6.2 moms og andre skatter
eller afgifter.

5.2 Sjørup Group forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser, såfremt der i tiden mellem datoen for
ordrens bekræftelse og leveringen sker ændring af valutakurser, materialepriser, priser fra
underleverandører, offentlige afgifter, toldafgifter, statsindgreb eller lignende forhold som Sjørup
Group kun har begrænset eller ingen kontrol over.

5.3 Garanti Nye dele: På fabrikations- samt materialefejl ydes 1 års garanti ved handelskøb. Garantien dækker ikke følgeskader og arbejdsløn fra faktureringsdato.


Garanti Brugte dele : På fabrikations- samt materialefejl ydes 3 måneders garanti ved handelskøb fra faktureringsdato. Garantien dækker ikke på og afmontering. Hvis eventuel reparation koster over varens værdi, tages varen retur og varens købspris krediteres.

6 EMBALLAGE

6.1 Engangsemballage er inkluderet i prisen for Produktet og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

6.2 Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen for Produktet, men godskrives Køber ved omgående,
fragtfri returnering i uskadt stand og i overensstemmelse med Sjørup Groups anvisninger.

7 BETALINGSVILKÅR

7.1 Betaling skal ske netto kontant inden forsendelse. Sjørup Group kan vælge at yde Køber kredit på
baggrund af en kreditvurdering af Køber. Alle betalinger skal ske via elektronisk bankoverførsel eller
direkte betaling - uden fradrag af eventuelle transaktions- eller hævegebyrer - til den i fakturaen
anviste bankkonto.

7.2 Ved betaling efter forfaldstid beregnes morarente med 1,5 % per påbegyndt måned.

8 EJENDOMSFORBEHOLD

8.1 Sjørup Group opretholder ejendomsretten til det solgte Produkt, indtil det tidspunkt hvor der er sket
betaling af den fulde købesum for Produktet.

9 PRODUKTINFORMATION

9.1 Enhver produktinformation, herunder, information om valg af Produktet, deres applikation eller brug,
Købers produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse,
prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Sjørup
Group udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber skal
skriftligt bekræftes af Sjørup Group.

10 FORTROLIG INFORMATION

10.1 Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske
dokumenter, overdraget af Sjørup Group til Køber, skal forblive Sjørup Groups ejendom og skal
behandles fortroligt af Køber.

11 ÆNDRINGER

11.1 Sjørup Group forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i Produktet, såfremt dette kan
ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produktets
form eller funktion.

12 MANGLER

12.1 Ved modtagelse af Produktet, har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af det
leverede. Reklamationer over mangler ved Produktet skal fremsættes skriftligt over for Sjørup Group
uden ugrundet ophold.

12.2 I tilfælde af skjulte mangler skal der reklameres herover senest 2 måneder efter levering af Produktet.
Efter dette tidspunkt kan der ikke reklameres over mangler ved Produktet, uanset hvornår sådanne
mangler måtte være konstateret.

12.3 Såfremt der foreligger mangler ved Produktet, som Sjørup Group er ansvarlig for, er Sjørup Group efter
eget valg berettiget til at afhjælpe, omlevere eller kreditere Produktet.

12.4 Hvis Sjørup Group anmoder herom, skal Køber, på Købers egen regning og risiko, sende Produktet til
Sjørup Group vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Produktet der returneres
eller stilles til rådighed for reparation, skal være uden påmonterede dele, medmindre andet er aftalt
skriftligt med Sjørup Group.

12.5 Viser Sjørup Groups undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, er Sjørup Group berettiget til at
returnere Produktet til Køber, for Købers regning og risiko, og Sjørup Group har krav på betaling for
anvendt tid og materialer i forbindelse med undersøgelsen.

12.6 Ejendomsretten til Produktet eller produktdele som er blevet udskiftet overgår til Sjørup Group.

13 PRODUKTANSVAR

13.1 Sjørup Group er ansvarlig for produktskader i henhold til produktansvarsloven med de undtagelser der
følger af Leveringsbetingelserne.

13.2 Sjørup Group er ikke ansvarlig for skader som Produktet forvolder på fast ejendom eller løsøre, der
indtræder mens Produktet er i Købers besiddelse.

13.3 Sjørup Group er heller ikke ansvarlig for skader på i) produkter, der er fremstillet af Køber, eller på
produkter, hvori Købers produkter indgår, eller ii) på fast ejendom eller løsøre, som Købers produkter
forårsager som følge af Produktet.

13.4 Sjørup Groups ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i Sjørup Groups til enhver
tid gældende produktansvarsforsikring, ligesom Sjørup Group heller ikke i øvrigt er ansvarlig for
produktansvar medmindre der foreligger dækning under produktansvarsforsikringen. Dækningssum og
dækningsomfang oplyses ved forespørgsel.

13.5 Hvis Sjørup Group måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand i et videre omfang, end det følger af
Leveringsbetingelserne, er Køber pligtig til at skadesløsholde Sjørup Group for ethvert tab og
omkostning i den forbindelse.

13.6 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, der behandler erstatningskrav mod Sjørup
Group i anledning af Produktet.

14 ANSVARSBEGRÆNSNING

14.1 Sjørup Group er i intet tilfælde ansvarlig over for Køber for nogen form for profit- og avancetab,
følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab, tab af produktion, omsætning, goodwill eller
forventede besparelser.

14.2 Sjørup Groups ansvar for tab eller skade ved mangler (pkt. 12), er i ethvert tilfælde begrænset til det
fakturerede beløb, eksklusiv moms eller andre afgifter, for Produktet.

15 FORCE MAJEURE

15.1 Sjørup Group er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produktet, og er i
øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist
skyldes omstændigheder, som ligger uden for Sjørup Groups rimelige kontrol, såsom Hackerangreb,
virusangreb, oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slowdown,
mangel på transportmidler, vareknaphed, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende
energiforsyning sygdom eller forsinkelse eller mangler ved leverancer fra leverandør.

15.2 Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Sjørup Group har ret til at
annullere ordren, når leveringshindringen har varet i mere end 60 dage. Køber kan hverken i tilfælde
af annullering eller udskudt effektuering kræve erstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod
Sjørup Group.

16 PERSONDATA

16.1 Sjørup Group og Sjørup Groups underleverandører er berettigede til at behandle og gemme persondata
vedrørende individuelle kontaktpersoner hos Køber, f.eks. navn og kontaktoplysninger, også udenfor
Købers land. Sjørup Group vil bruge sådanne persondata i forbindelse med Sjørup Groups opfyldelse af
sine forpligtelser over for Køber (f.eks. administration af kunderelationer og betalingstransaktioner),
til at analysere og forbedre Sjørup Groups produkter og ydelser, og/eller til at sende information
vedrørende Sjørup Groups produkter, ydelser og arrangementer til Købers kontaktpersoner. Hvor
samtykke er påkrævet i henhold til lov, giver Køber hermed samtykke til at persondata bruges og
overføres som beskrevet ovenfor, og anerkender at persondata vil være underlagt lovgivningen i det
land hvor data opbevares/serveren er placeret. Sjørup Group vil gøre brug af tilstrækkelige
kontraktuelle og tekniske mekanismer med henblik på at sikre beskyttelsen af persondata. Sjørup Group
vil opbevare persondata så længe forretningsforholdet til Køber består. Hvor påkrævet i henhold til
ufravigelig lovgivning og forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt, har Køber som fysisk person
ret til at få adgang til, korrigere, forhøre sig om, eller modsætte sig behandling af Købers persondata.
For yderligere information kontakt din kontaktperson hos Sjørup Group.

16.2 Sjørup Group følger den nuværende lovgivning indenfor persondataforordningen.

17 REFERENCER

17.1 Alle referencer til produktnumre, OEM-numre og originale reservedels referencer er modtaget fra Sjørup
Groups leverandører, eksempelvis Carraro Drive Tech, Dana-Spicer og ZF Danmark.

17.2 Sjørup Group anvender OEM-numre for at lokalisere reservedelenes originale nummer fra producenten,
som udbyder disse.

17.3 Det bemærkes at Sjørup Group ikke sælger originale reservedele fra de udbydende fabrikanter, men at
Sjørup Group sælger reservedele fra de samme originalproducenter, der leverer til de udbydende
fabrikanter.

18 TVISTER

18.1 Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en aftale, som reguleres af
Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af internationale lovvalgs- og
værnetingsbestemmelser.

18.2 Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for og afgøres ved voldgift ved
Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved
indledningen af voldgiftssagen.

18.3 Hver part er berettiget til at få nedlagt fogedforbud eller gennemføre tvangsfuldbyrdelse af
voldgiftsafgørelser ved de almindelige domstole. Voldgiftsstedet skal være København. Voldgiftssproget
skal være dansk medmindre parterne aftaler andet. Voldgiftssagen og voldgiftskendelsen skal være
fortrolige og involverede personer fra hver part er underlagt fortrolighedspligt.

Dansk English German Svensk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder om nye og brugte reservedele samt lister med nyankommne maskiner. Nyhedsmailen udsendes hver 4. uge.

* påkrævet

Åbningstider - Salg

Mandag - Torsdag 7:45 – 16:00
Fredag 7:45 – 15:30
Lørdag og søndag:  Lukket

Åbningstider - Logistik

Mandag - Torsdag 7:15 – 16:30
Fredag 7:15 – 16:00
Lørdag og søndag:  Lukket
Send forespørgsel

Send forespørgsel

>
×
cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her